Genieten van de natuur

Veel gestelde vragen

De NUTS aansluitingen voor de ijsclub blijven gehandhaafd, ook als kabels en leidingen in het plangebied aangepast of verlegd moeten worden.

 

Een terechte opmerking als de huidige parkeerplaatsen volledig aan het woongebouw toegerekend worden. Het parkeren is uitgewerkt. Het schetsplan is geoptimaliseerd en ook is er mogelijk nog ruimte om te salderen op basis van het voormalige gebruik als school (al is dat nog steeds niet het uitgangspunt).

 

Voor het plangebied gelden de gemeentelijke parkeernormen, welke rekening houden met het type gebied en verwacht autobezit van het woningsegment (conform vigerend beleid geldt 1,4 parkeerplaatsen voor een starterswoning en 1,9 parkeerplaatsen voor een doorstroomwoning). Deze normen zijn afgeleid van de landelijke CROW normen.

 

Er zijn berekeningsmethoden om de stikstof te berekenen. Hiermee moet aangetoond worden dat er geen toename zal zijn. Uit een eerdere berekening is gebleken dat het plan eraan kan voldoen, zelfs met een traditionele bouwmethode. Bij gebruik prefab elementen zullen er minder bouwactiviteiten op locatie plaatsvinden zijn waar door de stikstof uitstoot lager uit komt. PFAS is onderzocht in een bodemonderzoek en vormt vooralsnog geen belemmering.

 

De riolering staat op de planning om vervangen te worden en zodoende is een nieuw rioleringsontwerp gemaakt.
Voor de wateroverlast zijn verschillende oplossingen denkbaar. De hoogte van het perceel van de school kan aangepast worden er kan ook met drainage of andersoortige afwatering gewerkt worden.

 

Ja de woningen moeten volgens landelijke regelgeving gasvrij gemaakt worden. Het energie cq. verwarmingsconcept is aardwarmte.

 

Het groen wordt zorgvuldig ingepast, eventuele bomen die moeten wijken zullen gecompenseerd worden in het plan.

 

Op de organisatie van de bouw wordt in een later stadium van het proces op teruggekomen.

 

Dit punt wordt ter harte genomen door de gemeente, uitgangspunt is dat er niet onnodig belangrijke verkeersroutes (tijdelijk) buiten gebruik gesteld worden.

 

Het P&R terrein betreft een separaat traject dat onderzocht wordt door de gemeente.

 

Toegelicht wordt dat het verkeerskundig de voorkeur heeft om de in- en uitritten zo ver mogelijk van de N-weg te realiseren om opstoppingen te voorkomen (redactionele noot: tevens moet het aantal afslagen beperkt blijven, zodat het de voorkeur heeft om de in- en uitrit te combineren).

 

Op basis van de verkenning die gedaan is, is geconcludeerd dat de Wooncompagnie niet zonder meer haar eigendom wil overdragen
voor de realisatie van een nieuwe in- en uitrit, nog los van het feit dat daarvoor dan ook afspraken gemaakt moeten worden met de bewoners. Alles afwegende heeft de
gemeente in samenspraak met de ontwikkelaar besloten om de bestaande in- en uitrit aan te passen en daarmee geschikt te maken voor het plan. Hiermee wordt ook de huidige situatie verbeterd door de herinrichting van de stoep. Dit laat onverlet dat de keuze mede ingegeven is door de beperkingen die gelden voor de locatie.

 

Het Tunnelpad blijft hiermee ongewijzigd, afgezien het deel waar de woningen naast komen te staan.

 

Bergingen aan de voorzijde zijn noodzakelijk voor de woningen met een tuin aan het water.

 

Indien de bergingen tegen de gevel geplaatst worden, leidt dit tot praktische bezwaren die het plan te duur maken in relatie tot de betaalbaarheidseis die eveneens geldt. Zodoende wordt gestreefd naar een goede detaillering van de bergingen, zodat ze goed in het beeld passen. Overigens zijn er goede voorbeelden van plekken waar het geen afbreuk doet aan het beeld (redactionele noot: Duinrugstraat te Almere).

 

De ontwikkelaar heeft een voorstel gedaan voor de inrichting van de erfgrens (privacy schermen tussen de woningen met hagen). Desalniettemin is handhaving hierbij een lastig onderwerp en is het ook van belang dat bewoners een zekere vrijheid krijgen om zich hun woning en tuin eigen te maken.

 

Afhankelijk van de energieprestatie van de woningen komen er zonnepanelen op de woningen. Daarbij hebben de bewoners de mogelijkheid om (extra) zonnepanelen te plaatsen. Om deze in te passen wordt dan ook gebruik gemaakt van dakpannen met een donkere kleur, zodat het geheel niet te sterk contrasteert.

 

Het betreft een trafo die voor de extra woningen bijgeplaatst wordt omdat de huidige capaciteit niet toereikend is. In principe is daarmee sprake van een kleinere variant, naar schatting circa 1,2m hoog.

 

Het plan is om gebruik te maken van nieuw te plaatsen ondergrondse voorzieningen aan de rand van het plangebied nabij de woningen van het Tunnelpad, daarmee hoeft de vuilniswagen niet het gebied in.

 

Het bruggetje moet verplaatst worden door de gemeente, daarbij wordt gekeken naar een renovatie of eventuele vernieuwing mocht dat noodzakelijk zijn. Er past in noodgevallen een auto overheen.

 

De situatie is bekend en wordt nader onderzocht. Er zijn meerdere oplossingen denkbaar. De afwatering van het gebied is daarbij een aandachtspunt en wordt meegenomen bij de vervanging van de bestaande riolering.